Polityka Prywatności i Copyright

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIE GSTEAM.PL (“GSTEAM”)

 

Stowarzyszenie GSTEAM.PL z siedzibą ul. Szymony 8/7, 34 – 500 Zakopane, NIP: 735-17-13-044, REGON: 122219646, KRS: 372308 (dalej jako „GSTEAM” lub „Administrator”) informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, jak poniżej.

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest GSTEAM.PL z siedzibą ul. Szymony 8/7, 34 – 500 Zakopane, NIP: 735-17-13-044, REGON: 122219646, KRS: 372308

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem: info@gsteam.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. na podstawie Państwa zgody w celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania;
 2. na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania informacji handlowych, newslettera w zakresie związanym z naszą działalnością, a także w celu wysyłania informacji handlowych, newslettera z ofertami podmiotów z którymi współpracujemy;
 3. na podstawie Państwa zgody w celu publikowania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych;
 4. w celu zawarcia umowy świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 5. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszego przedsiębiorstwa itp.) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Okres przechowywania danych.

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W naszej polityce ochrony danych osobowych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

 1. Odbiorcy danych.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. bankom, i operatorom płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), pracownikom, osobą z nami współpracującym w wykonywaniu usług.

 

Administrator Zebrane dane osobowe będzie przechowywał na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane Osobowe mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 1. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).

 1. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich  przetwarzania, to ostatnie  prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie pozwalającym Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu  - z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa  danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 1. przenoszenia danych;

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w przypadkach gdy jej wyrażenie było wymagane ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Polityka Cookies

Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz anonimowych informacji statystycznych Google Analytics. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych GSTEAM.PL. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GSTEAM.PL. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych GSTEAM.PL do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony internetowej gsteam.pl stosowane są stałe pliki cookies - przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwo. W ramach strony gsteam.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony gsteam.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, a także „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwo ustawień i personalizację interfejsu. Standardowo wiele przeglądarek stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiono proces wyłączenia plików cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach www:

 • w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies;
 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność";
 • w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".

 

 1. Prawa autorskie

 

Zawarte na stronie gsteam.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www bez pisemnej zgody. Są to materiały chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa. W serwisie wykorzystano zdjęcia następujących autorów:

 1. a) Famiglia al completo davanti a baita, sole, tanta neve - © Dolomiti Superski/Wisthaler.com
 2. b) Famiglia in seggiovia – stretta - © Dolomiti Superski/P. Ripke
 3. c) Due sciatori davanti al Gruppo Sella - © Dolomiti Superski/A.Trovati
 4. d) Family at Seceda, standing - © Dolomiti Superski/Wisthaler.com
 5. e) Sunset at the Elisabethkapelle, Schmitten - Schmittenhöhebahn AG/Johannes Felsch - © Zell am See-Kaprun Tourismus - http://zellamsee-kaprun.com

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Stowarzyszenie GSTEAM.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, bez konieczności informowania o tym Internautów oraz swoich Klientów. Wyjątkiem od tego postanowienia jest punkt 1. Polityki Prywatności - Dane Osobowe, który nie będzie modyfikowany. Zachęcamy do odwiedzania Polityki Prywatności, aby na bieżąco orientować się w jaki sposób chronimy Państwa dane.